tel: 733 800 333, e-mail: kontakt@medycznymarket.pl

O MPPOZ

Czym jest Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia?

Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzesza ponad 200 poradni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (POZ i specjalistyka). Jest Członkiem Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie (http://www.federacjapz.pl/)

Misją i Celem Związku w szczególności jest:

Ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego prawnych następców, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników, a także dbanie o rozwój placówek świadczeniodawców zrzeszonych w Związku, o podwyższenie standardu usług medycznych oraz inne działania dla dobra pacjentów i członków Związku

 

Jak Związek MPPOZ realizuje swoje cele?

Zarząd Związku na rzecz swoich Członków:

1. Prowadzi w imieniu członków negocjacje ze związkami zawodowymi, organami władz państwowych i samorządowych, administracją rządowa w sprawach dotyczących żywotnych interesów członków Związku;

2. Prowadzi wszelkie negocjacje i uzgodnienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i jego prawnymi następcami dotyczących umów zawieranych przez członków;

3. Uczestniczy w negocjacjach prowadzonych przez członków;

4. Uczestniczy w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami;

5. Organizuje szkolenia, udziela porad i konsultacji dla swoich członków;

6. Informuje członków o projektowanych zmianach legislacyjnych;

7. Wspiera wdrażania przekształceń systemowych w ochronie zdrowia;

8. Organizuje i wspiera kształcenia pracodawców;

9. Oddziałuje na kształtowanie polityki społecznej dotyczącej interesów pracodawców;

10. Występuje do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunku pracy w sferze ochrony zdrowia;

11. Realizuje cele Związku również poprzez udział w pracach federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Dołącz do MPPOZ